Mátételkei Hírek 39.

M Á T É T E L K E I H Í R E K

39.

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei


Mátételke község Önkormányzatának friss hírei 2008. december 8.

Tájékoztatás a testületi ülésekről, a Mátételkei Hírek megjelenése óta eltelt időszak intézkedéseiről:

Testületi üléseink időpontjai:
2008. szeptember 29.,
2008. október 29.,
2008. november 24.

2008. szeptember 1-jétől körjegyző, és egyben Mátételkén a jegyzői feladatokat ellátja:
Dr. Keresztury Mónika aki egyben Bácsalmás város kinevezett jegyzője.

Szeptember 29-én döntöttünk a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ-hoz történő csatlakozásról.
Az Önkormányzat 1000 Ft/fő/hónap összeggel járul hozzá ezen rendszerhez, mely összeg több helyről pl. a Megyei Önkormányzat, stb. részéről kiegészítésre kerül.
Törvényi kötelezettségének megfelelően a végrehajtásra vonatkozóan Rendeletet alkotott a Testület.
A november 24-i Testületi ülésen döntött a beadott pályázatok elbírálásáról, melynek eredményeképpen 5 fő részesült kedvező elbírálásban.
Gratulálunk a fiataloknak, és bízunk bennük, hogy eredményesen veszik a felsőbb intézményekben a rájuk váró akadályokat.
Döntés született a BIRTOKHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁGBA delegált tag személyére vonatkozóan, ezt a tisztséget Piukovics László
testületi tag fogja ellátni.

– 2 –
A szeptember 29-i Testületi ülésen döntött a Képviselő-Testület abban a tárgyban, hogy a volt Művelődési Ház épületét kedvező pályázat esetén felújítja, a Pro-Team Kft által munkahely céljára felajánlja a volt Iskola üres tantermeit. Térben nagyobb teret kínálunk használatra a foglalkoztatónak, úgy érezzük, hogy tisztességes ajánlattal álltunk elő. A Cég bajai megbízottja az ingatlan munkahelynek felajánlott helyiségeit megtekintette, észrevételeit továbbította a Központjuknak, ahonnan még érdemi válasz nem érkezett.
Az Önkormányzat részéről a munkahely megtartására törekszünk, de a felújításra pályázat útján csak a munkahely áthelyezése folytán van esélyünk. /Megromlott tetőszerkezet, valamint a külső terasz felújítása már-már halaszthatatlannak tűnő probléma./
A felújítás után a település érdekében, Művelődési Házként kívánjuk működtetni az ingatlant.
Ezúton szeretnénk megnyugtatni a Pro-Team Kft dolgozóit, hogy a munkahely megtartása Önkormányzatunknak is fő célja.

Szintén ezen a Testületi ülésen döntés született arról, hogy lakosságunk részére már hagyománynak számító
KARÁCSONYI MŰSOR kerüljön megtartásra, melyet külön
MEGHÍVÓN teszünk közzé, és MINDENKIT nagy-nagy szeretettel várunk rendezvényünkre.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS érkezett több alkalommal a Hivatalunkhoz, az elhanyagolt portákkal, kiskertekkel kapcsolatban.

TISZTELETTEL KÉRJÜK, HOGY MINDENKI TEGYE RENDBE PORTÁJÁT, MIVEL AZ ÚJ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ÉRTELMÉBEN KÜLÖN FELSZÓLÍTÁS NÉLKÜL, AZONNAL BÜNTETHETŐ, AKI EZT NEM TELJESÍTI ÉS ESETE
MINDEN FELSZÓLÍTÁS NÉLKÜL ÁTADÁSRA KERÜL JEGYZŐI HATÁSKÖRBE!

A BEZÁRT SZEMÉTTELEPRE A SZEMÉT KISZÁLLÍTÁSA CSAK ELŐZETES ENGEDÉLYEZTETÉS MELLETT TÖRTÉNHET, EGYÉBKÉNT TILOS! ! !

/A volt szeméttelep rendbetétele évente több százezer forintos költséget jelent az Önkormányzatnak ! /
– 3 –
Az október 29-i Testületi ülésünkön elfogadásra került a KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT, a 2009. évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV, a módosított ÓVODAI ÉS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS.

Testületi üléseinken folyamatosan tárgyaljuk a költségvetésünk alakulását, a tervezetthez viszonyított arányát.
Önkormányzatunk hitel felvétele nélkül gazdálkodik.

November 24-i Testületi ülésünk meghatározta és elfogadta a 2009. évi költségvetésünk tervezésének fő irányvonalait, melynek tükrében jelenleg folyik a következő év tervezése.
A központi intézkedések igen keményen érintik az Önkormányzatot, még nehezebb év vár ránk, mint az előzőek.
Megpróbálunk még költségtakarékosabban élni, de településünk nagyságrendje, valamint a munkahelyek hiánya is nagymértékben befolyásolja bevételeink nagyságát.

Testületi ülésünkön döntés született a téli KÖZMUNKA PÁLYÁZATBAN történő részvételre, 2 férfi munkaerő igénybe vétele mellett. A pályázat nyert, melynek eredményeképpen a foglalkoztatás december 15.-től 2 hónapig tart.

Döntés született a 2009. évi RENDEZVÉNYEKKEL kapcsolatban,
melyek terveink szerint, az alábbiak lesznek:

Tavaszköszöntő kultúrműsor
2009. május 2.
Gyermeknap
2009. május 30.
Gyerekek részére rendezvény
2009. június 24.
Falunap
2009. augusztus 8.
Lovasnap
2009. szeptember
Márton napi felvonulás
2009. november 11.
Mikulásnapi rendezvény
2009. december 5.
Karácsonyi ünnepség
2009. december 20.

A tervezett dátumoktól esetlegesen ellehet térni, pl. műsorszervezés kapcsán.
– 4 –

TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATAINK ALAKULÁSÁRÓL

FALUGONDNOKI BUSZT nyertünk pályázattal, melynek várható beszerzése 2009. július hó.

Három kistérséget összefogó közösségi közlekedés fejlesztése címmel beadott pályázatunk szintén nyert, melynek eredményeképpen 2 utasváró kerülhet megépítésre településünkön.
Jelenleg a szerződés aláírása van folyamatban, utána közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és csak utána kerülhet sor a megvalósításra.

A már nyertes pályázataink megvalósulása – a TEMETŐ REKONSTRUKCIÓ, valamint a volt Presszó SZOCIÁLIS KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ alakítása tavasszal fog történni, a jó idő beköszöntésével.

BEADOTT PÁLYÁZATAINK:

December 3.-i határidővel került beadásra „BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA „ pályázati céllal a Táncsics u. felújítása, a Kossuth és Táncsics u. útkereszteződésének rendbe tétele, a Kossuth u. belvízelvezetése és járda rekonstrukció, a Postáig, valamint két átjáró megépítése a Hivatali épületekhez történő kocsi beállás biztosítása céljából, valamint a Damjanich u. el nem készült teljes szilárd burkolatának befejezése.

IKSZT – Integrált Közösségi Szolgáltató Tér cím elnyerésére beadott pályázat – jelenleg elbírálás alatt.

Január 5.-i beadási határidőre készítjük össze a
Központi park és faluközpont felújítási pályázatunkat;
a Hivatal udvarában egy zöldövezetet kívánunk kialakítani, valamint egy zárható tárolót szeretnénk megépíteni, mely a falugondnoki busz biztonságos elhelyezését, valamint a színpad, és kerti bútorok elraktározását lenne hivatott szolgálni.

– 5 –
Előkészület alatt van az Óvoda felújítása, nyílászárók cseréjével, fűtéskorszerűsítéssel, teljes vizesblokk felújítással, valamint terjeszkedéssel a volt szolgálati lakás felé, ahol elhelyezhető lenne a tornaszoba is a gyermekek részére.

Készítjük elő pályázatra a volt Művelődési Ház épületét, valamint az előtte lévő TERASZ felújítását.

Hosszabb távú terveink a VIDÉKFEJLESZTÉS, és a LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSA kapcsán a volt Vágóhíd épületének hasznosítása munkahely teremtés céljából.

Terveink között szerepel a település útjainak, járdáinak felújítása, megfelelő pályázati lehetőséggel.

Részben lakossági kérésre, részben saját elhatározás alapján a Démász Rt-től egy lámpatest – bővítést kértünk, a József Attila utca Bácsbokod felőli bejöveteli szakaszára. A bővítést a Démász Rt engedélyezte, a megvalósítás 30 napon belül fog megtörténni.

A Démász Rt befejezte a Jókai utcai trafó átépítését, reméljük lakosságunk megelégedésére.

Saját kivitelezésű munkák:

1.Az Önkormányzatnál dolgozó közcélú és közhasznú foglalkoztatottak által bekerítésre került a Hivatal belső kertje, mely rendkívül megrongált állapotban volt.
2.A melléképületek felújításra kerültek, csatornák kijavítása, melléképületek bemeszelése, nyílászárók lefestése megtörtént.
3.Iskolánál, óvodánál a melléképületek rendbetétele megtörtént.
1.Önkormányzat belső udvarában a régi, öreg fenyőfák kiszedésre kerültek.
1.A templomkertnél új drótkerítés kialakítása történt.

– 6 –

G Y E R M E K H Í R E K!

November hónapban az Óvoda szervezésében
MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS zajlott.
Érdekes színfoltja a rendezvényeinknek eme hagyomány.

December 6-án MIKULÁS NAPI ÜNNEPSÉG került szervezésre, szintén az óvoda által. Igencsak örültek a gyerekek a Mikulásnak, és persze az ajándékoknak is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! ! !

Köszönetünket fejezzük ki a PALETTA KÉZMŰVES EGYESÜLET vezetőjének, Nagy Noéminek, azért a lelkiismeretes munkáért, mellyel a gyerekekkel foglalkozik, velük együtt dolgozik, és köszönjük a felajánlott virágokat, mellyel a településünket szépíti a lelkes kis csapatával együtt.

Köszönet név szerint a csapatnak:

Havasi Kristóf, Varga Dorina,
Nagy Fruzsina, Varga Evelin,
Nagy Sándor, Wágner Barbara,
Nyári Martin, Wágner Csaba,
Nyári Tamara.

– 7 –
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS !

Önkormányzat hivatalának elérhetőségei az alábbiak szerint
változtak:
központi szám: 544050
mellék: 101 Igazgatás, Anyakönyv
102Polgármester
103Adóügy
104Szolgálat – Szoc.irodák
105Fax

ORVOSI RENDELŐ MÁTÉTELKE:
544055
ORVOSI RENDELŐ TATAHÁZA:
544070

KÖRZETI RENDŐR:
GÁSPÁR LEVENTE 06/20/5395959

FELHÍVÁS !!!

A besurranásos lopások, csalások elterjedése következtében tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy óvakodjanak az idegenektől! Ne higgyenek a különféle trükköknek, ne higgyenek a túl jót akaróknak.
Ha az Önkormányzattól szóló üzenettel érkezik valaki, csak ismerősben bízzanak, nálunk idegen ember ügyintézéssel nincs megbízva!
Vigyázzanak értékeikre, és MAGUKRA, ne higgyenek a hazug szónak!

Mátételke, 2008. december 8.

Bényi Józsefné
polgármester
– 8 –

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan !
Az élet szép – csodáld meg !
Az élet boldogság – ízleld !
Az élet álom – tedd valósággá !
Az élet kihívás – fogadd el !
Az élet kötelesség – teljesítsd !
Az élet játék – játszd !
Az élet vagyon – használd fel !
Az élet szeretet – add át magad !
Az élet titok – fejtsd meg !
Az élet ígéret – teljesítsd !
Az élet szomorúság – győzd le !
Az élet dal – énekeld !

Az élet küzdelem – harcold meg !
Az élet kaland – vállald !

Az élet jutalom – érdemeld ki !

AZ ÉLET ÉLET – ÉLJED !

Mindennap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni !

A teljes szöveg letölthető innen.