Mátételki Hírek-50.szám

MÁTÉTELKI     HÍREK

50.szám

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

2010. október 18.

Mátételke község Önkormányzatának újonnan választott képviselő-testülete 2010. október 14.-én tartotta alakuló ülését.

Az ülést a korelnök, Csóti József vezette le, az előírások, és jogszabály  szerint.

1.    napirendben a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese, Pozsgainé Elek Erika számolt be a 2010. október 3-i választás eredményéről, melyet közzéteszünk az alábbiak szerint:

Mátételke község választásra jogosult lakosságának száma:   462 fő

A  választáson részt vett 241 fő, mely 52,16 % -os szavazati arányt jelentett.

Az 1 fő polgármesterjelöltre leadott szavazatok száma:  241 db

ebből érvénytelen:   12 db,   4,98 %, érvényes szavazatok száma 229 db.

229 db érvényes szavazattal polgármesternek választották:

Bényi Józsefné független jelöltet.

Az induló 8 fő képviselő jelöltből megválasztásra került 4 fő az alábbi szavazat arányok és számok szerint:

Piukovics Mihályné                 179 szavazat

Nagy Noémi                              107 szavazat

Csóti József                                 84 szavazat

Nyári Zoltán                                68 szavazat

Az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai és a polgármester letette az esküt, mely szerint a Magyar Köztársasághoz hűen, a jogszabályok betartásával tisztségükből eredően feladataikat Mátételke fejlődésének előmozdítása érdekében fejtik ki.

A település, és a Képviselő-testület létszámából eredően egy bizottság választása szükséges, mely a Jogi és  Ügyrendi Bizottság, mely az alakuló ülésen megválasztásra került.

Elnöke:   Csóti József

Tagjai:     Nyári Zoltán és Piukovics Mihályné.

Megválasztásra került, a polgármester javaslatára, titkos szavazással az alpolgármester,

Nagy Noémi személyében, aki letette alpolgármesteri esküjét a testület előtt.

Az alakuló ülésen került ismertetésre a polgármester 2010-2014-es évekre összeállított GAZDASÁGI  PROGRAMJA,  melyet a Képviselő-Testület egyhangúlag elfogadott. /mellékelten közzétesszük./

Az alakuló ülésen megállapításra került a törvény értelmében a polgármester illetménye, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, melyek 2006-hoz viszonyítva változatlanok, jogszabályi keretek figyelembe vételével.

A tisztség viselőknek vagyoni helyzetükről az alakuló ülést követő 30 napon belül bevallást kell adniuk.

Tájékoztató az Önkormányzatnál folyó ügyekről:

A gyermekeket nevelő családok helyzetének könnyítése céljából pályázatot adtunk be a Raiffeisen Bank Zrt és a Gyermekétkeztetési Alapítvány közös pályázati kiírására, „Mindenki ebédel 2010-2011” címmel, az óvodás és általános iskolás gyerekek részére. Pályázatunk 30 fő gyermek támogatására épült fel.

Erőfeszítések munkahely teremtésre – tárgyalásokat folytattunk egy céggel, bérmunkára vonatkozóan, ahol 5-25 fő foglalkoztatása valósulhatott volna meg. Azonban a számítások 1 hónap tekintetében is veszteséget jeleztek, így a foglalkoztatási lehetőséget elvetettük.

Tovább keressük a lehetőséget a munkahely teremtésre.

Támogatás –  2,5 millió forintot nyert az Önkormányzat a Belügyminiszterhez beadott, egyedi elbírálású pályázata és kérelme alapján, melyet működési költségeink fedezetére költöttünk.

A  temető rendezésére beadott pályázatunk sajnos nem kapott kedvező elbírálást, keresni fogjuk a pályázati lehetőségeket a céljaink megvalósítása érdekében.

A könyvtárba továbbra is szép számmal járnak a gyerekek, de ismételten felhívjuk figyelmüket a számukra legfontosabb dologra , a tanulásra.

Háziorvosi ellátás  – Engedélyek hiányában Dr Tokodi Ferenc nem kezdhette meg tevékenységét,  Dr Ravasz László jelenlegi háziorvos egy hónap hosszabbítással, október 30-ig ellátja a feladatot.

FELHÍVÁS !

Felhívjuk a lakosság figyelmét a VÖRÖS ISZAP  KATASZTRÓFA  KÁROSULTJAINAK  megsegítésére, lehetőségeikhez képest.

Nem csak anyagi támogatásra van szükségük, hanem elsősorban gyerekruhákra, gyerekjátékokra, bútorokra, és tartós élelmiszerekre. Az adományok előzetes egyeztetés után az Önkormányzatnál leadhatók.

A Testület a következő ülésén dönt a felajánlás anyagi összegéről!

Mátételke Község Önkormányzatának 2010-2014. évek gazdasági

programja

A gazdasági programomat a régi, megszokott, és eddig bevált módszert alkalmazva állítottam össze.   Mivel újra választott vezetője vagyok a településnek, –  és 8 éve töltöm be a polgármesteri tisztséget, – természetesen a megkezdett úton kívánok járni.

A programomat több irányból építettem fel, egyrészt a fejlesztési oldal, másrészt pedig a meglévő szolgáltatásaink további működtetése, minőség, és a  színvonal emelése, valamint munkahely teremtési célkitűzések megvalósítása a célirány.

A fejlesztések terén mindig is az volt a célkitűzésem, hogy kis léptekkel, de folyamatosan haladjunk előre.  Fejlesztéseink nagyságát a településünk mérete határozza meg elsősorban, valamint anyagi lehetőségeink.

Beruházni, értéket teremteni csak pályázatok útján vagyunk képesek, a pályázati lehetőségeknél is figyelemmel kell lennünk a saját erő mértékére.

–         Fontos feladat, Uniós előírás, az ivóvíz minőségének javítása, melynek érdekében tagjai vagyunk az Ivóvízminőség javító program céljából létrehozott Társulásnak,

–          Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegőrzése,

–         Utak, járdák karbantartása,

–         Temető folyamatos rendezése, urnafal megépítése, emlékműveink megtartása az utókor számára /temetői I. világháborús emlékmű, / temetői kereszt felújítása,

–         Utcakép javítása, településünk szebbé tétele,

–         belvízelvezető árkok rendezése,

–         Kígyós csatorna karbantartásában maximális segédkezés a Vízügy dolgozóival együttműködve.

A fejlesztési oldalt csak pályázatok útján tudjuk megvalósítani, esetleges önerő hozzáadásával.

Másik fontos irány a meglévő szolgáltatásaink fenntartása,  – falugondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres ellátás, közbiztonság javítása, településőr, polgárőrség működtetése.

Mindezekhez igénybe vesszük a lehetséges állami normatívát, a felmerülő különbözetet az Önkormányzat teszi mellé.

Gyermekek, szociálisan rászorulók, idősek támogatása, segítése.

–         Az átalakított, korszerű óvoda fenntartása,

–         Könyvtári szolgáltatás tovább működtetése,

–         Információ áramlás biztosítása elsősorban a Mátételki Híreken keresztül, fórumok tartásával.

–         Jó kapcsolat kialakítása vállalkozókkal, egyházzal, civil szervezetekkel.

Munkahelyek kialakítására való törekvés, foglalkoztatási lehetőség biztosítása mindennemű pályázati lehetőség felhasználásával.

Erőfeszítések történtek eddig is munkahely teremtése céljából, azonban nagyon korlátozottak a lehetőségeink.

Tárgyalásokat folytattunk bérmunkára, azonban a számítások alapján megállapítottuk, hogy a bérmunkára fizetendő díjtételek annyira alacsonyak, hogy még bértámogatás igénybe vétele mellett sem fedezik a kifizetendő munkabér összegét. De továbbra is keressük a munkahely teremtés minden formáját és módját.

Kihasználjuk az eddigiekhez hasonlóan a Munkaügyi hivatalok által meghirdetett támogatásos foglalkoztatási lehetőségeket, a közcélú foglalkoztatás minden lehetőségét.

Kulturális élet:

–         Közösségi élet erősítése céljából bevezetett rendezvényeink megtartása a jövőben is, falunap, egyéb rendezvények.

–         tájékoztató előadások tartása meghívott vendégekkel, a kultúra támogatása,

–         fiatalok bevonása a közéletbe.

Falugondnoki buszunk kihasználásával kirándulások szervezése nyugdíjasok, fiatalok, és ezt igénylők részére.

Határon túli kapcsolatok kialakítása, testvértelepülések létrehozásával más népek, nemzetek kultúrájának megismerése.

A település utcáit felosztjuk a képviselők között, hogy minden utcának legyen személyes kapcsolata.  A képviselő az egész faluért végzi tevékenységét, de valamennyi lakos tudni fogja, hogy problémájával melyik képviselőt keresse fel, hogy ügye minél előbb rendezésre kerüljön.

Továbbra is fenn kívánjuk tartani a Mátételki Hírek lakosság tájékoztató szerepét.

Anyagi lehetőségeinkhez képest cél a szociálisan rászoruló családok segítése, az idősek támogatása, megélhetési gondok enyhítése korlátaink között.

Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ezek nem nagy célok, nem nagyra törő álmok, de én szeretek a realitások talaján mozogni, és inkább valósuljon meg időközben több feladat, mint hogy nagy ígéretek lógjanak a levegőben, megvalósulás nélkül.

Mátételke, 2010. október 14.

Bényi Józsefné

polgármester