Mátételki Hírek 65. szám

MÁTÉTELKI HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

65. szám

Letöltés

Általános hírek, testületi ülések információi

2014.01.01. óta eltelt időszak történéseinek rövid ismertetése. Testületünk ez évben négy alkalommal ülésezett, melynek időpontjai: január 30., február 19., március 11. és április 29.

közgyűlés 2014A januári ülésünk fő témája a 2014. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása volt, betartva a törvény ide vonatkozó rendeletét, mely szerint a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig a polgármesternek be kell nyújtania a testület elé a helyi költségvetési rendelet tervezetet. Ezen időpont: 2014. február 5.

Tervezetünkben a bevételi oldalt 86.341 e Ft-ban, a kiadási oldalt a bevételi oldallal egyező összegben határoztuk meg. Hitel felvételt a tervezet nem tartalmaz.

A központi költségvetés részéről még pontos számok nem álltak rendelkezésre, ezért a testület a tervezés fő irányvonalát tudta meghatározni. Feladat finanszírozási rendszer van, mely azt jelenti, hogy szakfeladatonként kapunk bizonyos összeget a feladat ellátásra, az azon felüli részt az önkormányzat saját bevételeiből kell fedeznie. Meg kell határozni a költségvetésben, – és e szerint bontani – a kötelező feladatokat, önként vállalt és az állami feladatokat.

A takarékossági szemléletű gazdálkodást 2014-ben is folytatni kell, hogy biztonságos alapon álljon az önkormányzati gazdálkodás.

Testületi ülésünk fontos témája volt a fogorvosi feladat ellátási szerződés újra gondolása, és döntés született a Dentál Doktor Kft. /Dr Ikladi Gábor fogorvos/ között lévő szerződés felbontására, és a testület vizsgálja meg a Tataházához, vagy pedig a Bácsalmási körzethez való csatlakozási lehetőségeket, és megpróbál a későbbiek során a legkedvezőbb feltételek elfogadására törekedni.

A február 19-i Testületi ülésen elfogadásra került Mátételke Község Önkormányzata 2014 évi költségvetési rendelete, mely szerint a bevételi és kiadási oldalt 86.620 e Ft-ban fogadtuk el. Az önkormányzat hitel felvételét nem tervezi, jól megfontolt gazdálkodással szeretnénk az évet keresztülvinni.

Költségvetésünkbe terveztük a közfoglalkoztatás bérköltségét, és anyagi kiadásait, a kapott támogatások összegét, a saját bevételeket, egymás mellé állítva a finanszírozásra kapott összegeket, a saját pénzeszköz felhasználását, és a tervezett költséget. Költségvetésünkbe
beépítésre kerültek a Kistérség részére fizetendő összegek, mely tartalmazza az Óvoda működtetéséhez, az orvosi ügyelet, valamint a kistérségi munkaszervezet működési hozzájárulását, összességében 1.109 e Ft összegben.

Az elfogadott költségvetés alapján dolgozik a testület az egész év folyamán, időarányosan viszonyítja a befolyt bevételeket, és a kiadásokat a tervezett összeghez.

2013 évről a költségvetés végrehajtási rendeletet is tárgyalta a testület, valamint a 2014 évi munkatervet elfogadtuk, mely alapján végzi munkáját a testület.

Testületi ülés témája volt a rendkívüli időjárás okozta hó eltakarítás, melyben a helyi vállalkozók, helyi lakosok is keményen kivették részüket az önkormányzati dolgozók mellett.

Utólag, de köszönetünket szeretnénk kifejezni a hó eltakarításban aktívan résztvevő közmunka brigádnak, a falu lakosai közül főleg Bényi Józsefet, Wágner Csabát és Jäger Istvánt illeti köszönet, akik besegítettek gépeikkel az utak eltakarításába.

Tárgyalások folytak az év elején a 2014-2020 időszak fejlesztési elképzeléseiről, valamint a turisztikai fejlesztési lehetőségekről. Településünk is aktívan részt vett a kistérségi fejlesztési elképzelések összeállításában. Ezen időszak folyamán kerül majd kiírásra a 2000 lélekszám alatti települések részére a szennyvízcsatornázás, mivel a kis települések számára is Uniós elvárás a csatornázás.

Pályázatokat készítettünk ez időszakban, a közfoglalkoztatásra vonatkozóan, melynek eredményeképpen március 1-től 10 fő dolgozik a mezőgazdasági programban, összességében 5,1 hektár terület kell megművelni az év folyamán. 20 kiskertet használunk a településen, 5 éves ingyenes bérlet alapján, melyből voltak nagyon elhanyagolt kertek, melyet rendbe kellett tenni, hogy termelni lehessen benne. Természetesen voltak nem elhanyagolt kertek is, melyeket már a tulajdonos egészségi állapota miatt nem bír megművelni.

Ebben az időszakban még az előző évről áthúzódó 15 fő is dolgozik, mely 15 fő képzésben vett részt. Ezen kívül munkát végzett még 8 fő, számukra nem volt képzés előírva.

Mezőgazdasági programban történik áru termelés, valamint szociális célú kiadásokat szolgáló termék előállítás.

A közfoglalkoztatottak létszámából 23 fő munkaviszonya 2014. április 30-al lejárt, május 1-el csak 7 fő foglalkoztatását tudtuk megkezdeni, bízva a Munkaügyi Hivatal azon tájékoztatásában, hogy a későbbiek során is fognak indulni programok, pl. a közútkarbantartás, illetve a belvíz elvezetés programjai.

A május 1-vel felvételre kerülő brigád feladata lesz a Jókai utcában lévő külső buszpavilon szétbontása és egy új megépítése, valamint a település környezetének rendezése.

Ezen kívül felvételre került 3 fő közfoglalkoztatási státuszban, támogatás és részben önkormányzati saját erő biztosítása mellett.

Március hó elején a lakosság részére kiszállításra került összességében 1160 kg élelmiszer, mely lisztből és kekszből állt. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk szociális jellegű pályázatokban részt venni, hogy ha kis mértékben is, de segíteni tudjuk lakosságunkat.
Több alkalommal osztottunk fát, részben a szociális programból megmaradt mennyiséget, részben a dolgozók által kitermelt fát. Igyekeztünk a gyerekes családokat előnyben részesíteni ebből az osztásból.

Testületünk döntött, mely szerint hozzájárulását adta a Hivatal belső udvarában egy jelfogó torony felállítására, mely az internet vételezési jobb lehetőséget szolgálja. A munkálatok építése már megkezdődött.

Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint Mátételke víz minősége nem felel meg az előírásoknak, ezért lajtos kocsiról történő vízvételezést írt elő településünknek, mely a Hivatal udvarában, elérhető helyen helyezkedik el.

Februári ülésünkön született döntés a falunapi rendezvény időpontjával kapcsolatban, melyet augusztus 2.-ban határoztunk meg. Döntés született, az est fénypontjaként, tűzijáték lebonyolítására is.

A márciusi ülésünkön, zárt ülés keretében megválasztásra kerültek a Helyi Választási bizottság tagjai, akik a választást bonyolítják.

Márciusi testületi ülésünkön elfogadtuk rendeletünket a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a falugondnoki szolgálatról.

Elbírálásra került az adóskonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési pályázata, melyre önkormányzatunk is pályázat.

A nyertes pályázat eredményeképpen 10 millió forint összegű fejlesztési támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 5.678 e Ft-al a könyvtár energetikai korszerűsítését valósítanánk meg, /bejárati nagy ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés, festés/, a Rendezvényterem nyílászáróinak cseréje 650 e Ft összegben, valamint a Rendezvényterem festése, 2.041 e Ft összegben a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtóinak, valamint az udvarra néző ablakoknak a cseréje valósulna meg.

Ezen kívül a Vörösmarty utca, egy oldali járda felújítása valósulna meg, 1.631 e Ft összegben, külső kivitelező által. A járda felújítás jelenleg folyamatban van, a nyílászárók megrendelésre kerültek, az energetikai korszerűsítés terveinek engedélyeztetése folyik.

Beadásra került egy pályázat, közel 10 millió forint összegben, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési céllal. A település József A. utcai szakaszán rendszámfelismerő szett kerülne elhelyezésre, a gyorshajtások és baleset veszély csökkentése érdekében, valamint a központban térfigyelő kamera kerülne kiépítésre. Ezen pályázatunk rendőrségi ajánlással, illetve rendőrségi közreműködés alapján kerülhetett beadásra.

Elbírálás ideje: május 30-a.

Hivatali élet:

A köztisztviselői állományból Ács Margit 40 év ledolgozott munkaviszony után nyugdíjba vonul, megérdemelt pihenésre.

Köszönjük a Hivatalban végzett több éves kitartó munkáját, gondtalan nyugdíjas éveket kívánunk számára ! Május 21-én tölti utolsó munkanapját.

Helyette a Közös Hivatal Bácsszőlősi Hivatalából állományilag áthelyezéssel került hozzánk köztisztviselőként Dohány Melinda, aki rendelkezik az előírt iskolai végzettséggel, és szakmai gyakorlattal.

Bízunk benne, hogy helyi közösségünk dolgait magáénak érezve fogja segíteni munkánkat, és beilleszkedik településünk életébe.

A Hivatalban közfoglalkoztatási státuszban dolgozik két fiatal, akik részben a közfoglalkoztatás könyvelését végzik, részben pedig a hivatali munkát segítik.

Március 30-al a Katymári Önkormányzattal közös pályázatunk záró rendezvénye zajlott a Könyvtárunkban. Ezen pályázat végső elszámolása jelenleg van folyamatban.

A másik TÁMOP pályázat megvalósulása jelenleg is tart a volt iskola épületében, a gyerekek részére folyamatos foglalkozások vannak, valamint a felnőttek kreatív foglalkozása is minden héten zajlik .Nagyon sok előadás került és kerül még megtartásra.

A szakmai vezetője a pályázatnak Nagy Noémi, aki nagy lelkesedéssel és kitartással rendezi a lebonyolítást. Ezen pályázatok célja az egészségre nevelés valamint a tudás gyarapítása, egy közös fejlődés elérése.

A Képviselő-Testület határozata értelmében a kommunális adó összegét 2014-ben a temetőben egy urnafal kialakítására fordítjuk.

Önkormányzatunk pályázatot adott be a gyermekek nyári étkeztetésére vonatkozóan, 45 fő gyerek ebédeltetése szerepel a pályázatban. Ezzel a pályázattal is a gyerekeket nevelő családok életét szeretnénk könnyíteni.

2014. április 30-al Bényiné Piukovics Katalin felmondta a könyvtárosi beosztását. Köszönjük az eddig végzett munkáját, köszönjük pedagógusként a gyermekek nevelésével eltöltött éveit.

A könyvtárosi feladatot 2014. május 1-től Tancsik Lászlóné látja el, egyenlőre változatlan nyitva tartás mellett.

Kialakításra került egy fecske fészekrakó hely, a volt szeméttelep melletti homokos partoldalon. A Természetvédelmi Egyesület, a Madártani Intézet fogja felügyelni, és a gyerekek részére bemutató helyként fogja müködtetni.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Április 6-án lezajlott a parlamenti választás szavazása, szavazás eredményének sorrendje:

1. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
2. Jobbik Magyarországért Mozgalom
3. Magyar Szocialista Párt, Együtt-a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt

Képviselő-Testület nevében:

Bényi Józsefné polgármester

K Ö Z É R D E K Ű H Í R E I N K ! ! !

– Május 08-án a falugazdász ügyfélfogadási napot tart Mátételkén,  Hivatalban 8.00-16.30 ig.

– mellékletben közzétesszük a fontosabb Kormányhivatali és Földhivatali közleményeket,

– 2014. JÚNIUS 01-töl fogászati ellátás Mátételke település lakossága részére Bácsalmás Városi Önkormányzat és az Interdentis 2007. Egészségügyi Szolgáltató Bt között létrejött feladat ellátási szerződés keretében valósul meg, az ellátást végzö fogorvos: Dr Turai Zoltán

Helyszín: Bácsalmás, Gróf Teleki u. /Volt Szülőotthon épülete/

– LOMTALANÍTÁS 2014. MÁJUS 19.

/melléklet szerint/

– ÚNIóS KÉPVISELÖ VÁLASZTÁS 2014.  MÁJUS 25.

– FALUNAP 2014.  AUGUSZTUS 2.