Mátételki Hírek 40.

M Á T É T E L K  I    H Í R E K

40.

Mátételke  Község  Önkormányzatának  friss  hírei


Tájékoztatás a testületi ülésekről, a Mátételki Hírek megjelenése óta eltelt időszak intézkedéseiről.
Testületi ülések időpontjai 2009-ben:

2009. február 12.

2009. március 18.

A 2009. február 12-i Testületi ülésünkön a Képviselő-Testület elfogadta a 2009. évi költségvetést.

A Testület az ésszerű gazdálkodást, és a takarékosság elvét figyelembe véve állította össze költségvetését, melynek kiadási főösszegét 79.700 e Ft-ban határozta meg, és fogadta el.

Költségvetési hiány mutatkozott a tervezés során, mely hiány fedezetét a további takarékosságból kívánjuk csökkenteni, valamint az ÖNHIKI /Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázatával/, valamint az Önkormányzati miniszter külön bírálatú pályázatával tervezzük fedezni.

Kiadási főösszegünk nem tartalmazza a tervezett beruházások összegét.

A Testület a lakosságot terhelő adókat nem kívánta emelni, figyelembe véve a lakosságunk egyre nehezebb életkörülményeit. /Évek óta az adóterhek változatlanok !/

Ennek értelmében az adóbefizetések összege az előző évekhez hasonló szinten terveződtek.

Az állami költségvetésből származó normatívák részben változatlanok, részben csökkenő tendenciát mutatnak, melynek következtében igen szerényen kell működtetni szolgáltatásainkat, hogy a normatívákból fedezhetők lehessenek.

Működő szolgálatok:

Gyermekjóléti,

Házi segítségnyújtó,

Falugondnoki szolgálat.

Tervezett és tárgyévi beruházásaink :

Beruházásainkat csak támogatás útján tudjuk megvalósítani, 5 %, vagy maximum 10 %-os önerő felvállalásával.

– 2 –

2008 évről áthúzódó beruházásunk a jelenleg folyó volt Presszó rész átalakítása Közösségi térré. Az építési rész befejeződött, melynek elszámolása folyamatban van, utána folytatódik a belső berendezéssel. Befejezési határidő: április 30.

Szintén áthúzódó beruházás a temető rekonstrukció, mely az előző beruházás pénzügyi elszámolása után kezdődhet.

Szintén 2008 évről jövő beruházás lesz az utasvárók megépítése, mely kb. az ősz folyamán fog megvalósulni.

Falugondnoki busz beszerzése jelenleg van folyamatban.

Beadott pályázataink:

Táncsics utca felújítása, Kossuth utca egy szakaszának vízelvezetésével, valamint Kossuth utca egy szakaszának járda felújítása

A pályázat nem nyert, mivel a kapcsolódó beruházás nem került elfogadásra, ezáltal a pályázott összeg nem érte el a minimum pályázati összeg alsó határát, a 20 millió forintot.

Óvoda felújítás és bővítés – jelenleg még el nem bírált pályázat

Falunapi rendezvény pályázat FVM – jelenleg még nem került elbírálásra

Integrált Közösségi Tér pályázata – napjainkban került elbírálásra,

Nyert

Könyvtár korszerűsítés és bővítés – még nem került elbírálásra

Falumegújításra beadott pályázat, mely a terasz felújítását, valamint a Kossuth utca járda felújítását tartalmazza – még nem került elbírálásra.

A nyertes pályázatok kivitelezése igen komoly pénzügyi ütemezést kíván, mivel valamennyi pályázat utólag finanszírozott, meg kell valósítani, és ellenőrzés után számolható el és igényelhető a támogatás.

Döntött a Testület arról, hogy kapcsolódunk a Bács-Kiskun Megyei könyvtárellátási mozgókönyvtári szolgáltatáshoz, melynek eredményeképpen egy színvonalasabb könyvtári szolgáltatást tudunk megvalósítani, újabb könyvek vételével. Ennek része a már beadott Szakmai eszközfejlesztés, és korszerűsítési pályázat.

– 3 –

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a Bácsalmási Kistérségi Társulás által beadott nyertes pályázat eredményeképpen az Óvodában 820 e Ft összegben fejlesztés történt, melyben kerti asztal, babaház, óvodai asztalok, érzékelést és egyéb képességet fejlesztő eszközök beszerzése történt.

Jelenleg folyik az Intervenciós élelmiszer pályázat összeállítása, mely formára már több éve sikerrel pályázott Önkormányzatunk.

Kivonat a 2009. március 18. Testületi ülés anyagából

Közfoglalkoztatási terv elfogadása – A szociális segélyben részesülők számára „Út a munkához „ program megvalósítása érdekében az Önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, minden évben, mely terv alapján dolgozhatnak az eddig szociális ellátásban részesülő személyek. Ezt a tervet elsődlegesen a Munkaügyi Központ Kirendeltségének kell elfogadnia, majd a Testület határozatban fogadja el. Ez után történhet csak a munkaerő felvétele, természetesen elsődleges orvosi szakvélemény után.

Közfoglalkoztatásunk ezen feladatok elvégzése és betartása után április 14-én, 7 fővel indulhat.

Közérdekű hírek:

Házi segítség nyújtó szolgálat díjtételére vonatkozóan a Testület úgy határozott, hogy amíg a normatíva lefedezi a felmerült költségeket, a lakosság részére ezen szolgálat igénybe vétele esetén térítési díjat nem számítunk fel.

A jelzőrendszeres szolgáltatás felügyelete Bácsborsodról átkerült a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetéhez, a Kistérségi Humán Szolgáltató Intézményhez. A működtetés formája változatlan, a riasztások továbbra is Bácsborsodra fognak beérkezni.

Heti rendszerességgel működik a Nyugdíjas klub, kérjük minél többen vegyék igénybe.

Kéthetente az Egészségteremben /a Nyugdijas Klubban/ maszírozás folyik, a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány részvételével.

– 4 –

FIGYELEM !

A Szeméttelep rekultivációja megtörtént, ezért szemét kihordása tilos, szabálysértési eljárást vonhat maga után a be nem tartása.

AZ ÉVES ÜTEMEZETT SZEMÉTGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS IDEJE:

2009. SZEPTEMBER 18.

KÖZÉRDEK !!

Több bejelentés érkezett, nagy testű és mérges kutyák éjjeli szabadon mászkálására vonatkozóan.

Kérjük, hogy vigyázzunk egymás testi épségére, gyerekekre, felnőttekre egyaránt !

TERVEZETT, SORON KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYÜNK: :

Tavaszköszöntő kultúrműsor – 2009. május 2.

Külön meghívót küldünk !

Mivel iskolánk megszűnt, várjuk rendezvényeinkre az iskolás korú tanulók jelentkezését esetleges szereplésre, valamint segítségüket a rendezvények lebonyolításában.

Mátételke, 2009. április 7.

Bényi Józsefné
polgármester