Mátételki Hírek 54. szám

MÁTÉTELKI HÍREK

Mátételke Község Önkormányzatának friss hírei

54. szám

2011. augusztus hó

TESTÜLETI  HÍREK !

Híreink óta eltelt időszak vonatkozásában Testületünk 2011. augusztus 1-jén ülésezett.

Tömörített tájékoztatás a határozatokról, és döntésekről.

–         Költségvetési rendeletünk módosításra került, az 1.829 e Ft Önhiki támogatás, valamint a támogatási pénzek kiutalása miatt.

–         Körjegyzőségi beszámoló került elfogadásra, Dr Keresztury Monika körjegyző előterjesztése  alapján.

–         Igazgatási szünet elrendeléséről döntött a Testület, 2011. december 27-től  2012. január 6-ig a Polgármesteri Hivatal csak ügyeleti rendszerben dolgozik.  E döntés alapján a Testület Önkormányzati rendeletet alkotott az igazgatási szünet elrendeléséről.

–         Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását fogadta el Testületünk, melynek oka, hogy Madaras község iskoláival és óvodáival csatlakozott a Kistérségi Társuláshoz. Ezért vált szükségessé a Társulási megállapodás, valamint az Alapszabály módosítása is.

–         Mátételke község polgármesterének jogviszony változásáról döntött a testület

Bényi Józsefné polgármester a Jogi és Ügyrendi bizottsághoz benyújtott kérelmében kérte főállású foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetését, azon indokkal, hogy 2011. szeptember 1-jétől hivatalát társadalmi megbízatásban kívánja ellátni.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a polgármester kérelmét támogatva terjesztette a Testületi ülés elé, ahol a kérelemnek a Testület helyt adott.

A polgármester előterjesztette, hogy a jelenlegi törvényi rendelkezések alapján nyugdíjba kíván vonulni a 40 éves munkaviszonya alapján, és társadalmi megbízatásban látná el tisztségét, ezáltal a helyi költségvetést nem terhelné főállású fizetése.

A Testület döntött társadalmi megbízatású tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékéről.  A polgármester jelenleg az augusztus 31-ig fennálló munkaviszonyára járó szabadságát tölti, délutánonkénti szabadságolás mellett.

–          Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – melyre a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának változása miatt került sor.

–         Az alpolgármester részére meghatalmazást szavazott a Testület arra az esetekre, amikor a polgármester akadályoztatása esetén a Kistérségi üléseken nem tudna részt venni.

Testületi ülésünk további része a falunapi rendezvény előkészületeinek szervezésével tellett.

Egyéb közérdekű tájékoztatás!

Településünkön igen jelentős károkat okozott a szélvihar. Több helyen fákat döntött ki, tetőket rongált meg a vihar.

A temetőben, a kápolna tetőzetében okozott jelentős károkat, mely a Biztosítóval történő egyeztetés során megtérült oly módon, hogy a kapott összegből helyre tudtuk állítani a megrongálódott tetőszerkezetet.

Augusztus 14-én a kápolna alsó szintjén lévő temetkezési helyen helyezték végső nyugalomra Dr Willmann Jánost, a valamikori „major” tulajdonosának leszármazottját.

A temetői kápolnát a Willmann család építette, írásos egyezség van érvényben az önkormányzat és a család között, mely szerint a kápolna részét településünk ravatalozóként, kápolnaként használja, a lenti részbe a Willmann család elhunyt tagjai temetkeznek. Tiszteletben tartjuk az egyezségünket, és igyekszünk megfelelően rendben tartani a ránk hagyott örökséget.

Gyermekhíreink !

Minden gyermek ebédel akció keretében a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére minden  hétfőn kiszállításra kerül a heti étkeztetéshez szükséges ellátmány. Reméljük, hogy minimális segítséget jelent e pályázat eredményéből megvalósuló étkeztetési támogatás.

Augusztus 15-től vége az óvodások nyári szünetének, kezdődik a „munka”  számukra.

Létszámuk:  13 fő    Kis csapat, de lelkes !


Lakossági  hírek !

Sajnos, egyre több a Hivatalban bejelentett lakossági, illetve szomszéd per-patvar. Kérjük a lakosságot, hogy több türelemmel, megértéssel viseltessünk egymás iránt,  inkább segítsük, mintsem bosszantsunk másokat !

Mindenkinek kötelessége tisztán tartani portáját, kertjét, már több alkalommal éltünk a felszólítás lehetőségével, de félő , hogy egy külsős ellenőrzés kapcsán az elhanyagolt porta tulajdonosai igen rosszul járhatnak. Sok bosszúságot okoznak a szomszédba átkúszó, illetve átszóródó gyommagok, és bizony több munkát okoz annak, aki igyekszik rendben tartani háza környékét.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy saját érdekében, valamint lakó környezete miatt tegyen eleget kötelességének.

FALUNAPI    HÍREK  !

Augusztus 6.-án lezajlott a falunapi rendezvényünk.

A szokásostól eltérően nem tesszük közzé a támogatók névsorát, azon indok alapján, hogy többen kérték, hogy nevük ne szerepeljen a támogatók között. Másrészt rendezvényünket annyian támogatták anyagilag, munkájuk által, természetben behozott kellékekkel, a főzési tudományukkal, az előkészületi munkákban, a sátrak, a padok ki-be helyezésében, az őrzésben, a takarításban, szinte  felsorolni nem tudjuk, hogy hány ember dolgozott és cipekedett, és félő, hogy sok emberből valakit véletlenszerűen kihagyunk, mely megbántódáshoz vezethet.

Ezért nagy tisztelettel megköszönöm valamennyi segítőnek a munkáját, támogatását, és egyéb hozzájárulását a falunapi rendezvényhez, mely ilyen jelentős összefogás nélkül nem valósulhatott volna meg.

Köszönet a kiállítás szervezőinek, elsősorban az ötletért, majd azért a nagy munkáért, mellyel összeállításra került a kiállítási anyag, a tojások, az érmék, a bankjegyek, a képek, művészien aládekorálva,  alkotva egy egységes szépet, ámulatra és csodálatra méltót.

Köszönet az alkotásért, valamennyi résztvevőnek !


Kiváló Tanulók !

Testületi döntésünk értelmében, egyetértés és együttes elbírálás alapján valamennyi beadott pályázat díjazásban részesült, a KIVÁLÓ TANULÓ cím elnyerése mellett. Ilyen jellegű döntésünk azon indokból született, hogy 6 tanuló adta be pályázatát, eredményeikben vagy egyforma, vagy minimális, szinte nem elbírálható különbséggel.

KIVÁLÓ TANULÓINK :

Jakab György ,  Tüske Erik,  Tancsik Regina,

Havasi Kristóf,  Wágner Csaba, Wágner Barbara,

További jó tanulást kívánunk, és a szünidő hátralévő részére megérdemelt pihenést !


Megemlékezés ALKOTMÁNYUNK  ÜNNEPÉRŐL  !

Közeleg Augusztus 20-a , magyarságunk legszebb ünnepe.

Nem csak keresztény ünnep, 1991-től Államalapító Szent István napjaként állami és egyházi ünnep is e nap.

Falunapi rendezvényünkön már megemlékeztünk az ünnepről, falunkban ezért a napján már megemlékezés nem lesz.

Istvánt  1000. december 25-én, vagy 1001. első napján koronázták meg.

István az európai keresztény uralkodók sorába lépett. Ahhoz azonban, hogy ténylegesen király lehessen,  az egész Kárpát-medencét kellett uralnia. Viszállyal, és háborúkkal telt uralkodása, de tisztában volt azzal, hogy csak a fegyverek erejére nem lehet alapozni a békét. 30 évre volt szüksége ahhoz, hogy egy országba egyesítse a törzsek erejét.

István életútja példakép a magyarság számára, államfők merítenek erőt erejéből, magyarságából.

István királysága kiállta az idők próbáját. Ahhoz, hogy a történelmi idők próbáját is kiállni képes cselekedetek valósuljanak meg, nem csak az államalapító töretlen személyes elszántságára, hanem népének, a magyarságnak kivételes együttműködő akaratára is szükség van.

Magyarországon a nemzet ünnepe, egyben a kenyér ünnepe is e nap. . A kenyér, a föld, legalább olyan fontos az államalapításban, mint a kereszt. Szent István nem csak a keresztény Európához csatlakozott, hanem a földművelő Európához is. Az országot nemcsak a keresztény eszmék tartották meg ezer éven át, hanem a parasztok áldozatos munkája és kenyere is.

Ünnep, nagy ünnep AUGUSZTUS  20.-a.

Márai mondta: „az ünnep különbözés, az ünnep emlékezés”.

Valóban az ünnep megállás, rövid visszatekintés, egyben számvetés.

A jó, melengető, szép pillanatokat felidéző emlékek arra bíztatnak, hogy mi magunk is képesek vagyunk a jóra.

A rossz, nyomasztó történések azt tudatosítják bennünk, hogy az elődök megpróbáltatásai, szenvedései, az elődök sorsa kötelez.

Mi sem bizonyulhatunk gyengébbnek, alább mi sem adhatjuk.

Ilyenkor azt szeretnénk, hogy semmi és senki ne homályosítsa el az ünnep fényét, ne piszkolják be a hétköznapok vitái, méltatlanságai.

Az ünnepnek meg kell őriznie a békességet, még ha egyébként súlyos, megoldatlan ügyek terhelik is a testvérek vagy éppen a nemzedékek, apák és fiaik kapcsolatát.

Legyen a mai megemlékezés őszinte tisztelgés a magyarok első királya előtt. Aki talán ma is – Tűz Tamás szavaival élve – „virrasztva várja népe ébredését/ a századok szélfútta reggelén”.

Szent István kormányzásával legfőképpen a tudás, és a bölcsesség hatalmát hagyta örökül az utókorra, a haza és a nép iránti feltétlen tiszteletet.

Ismernünk kell a múltat, hogy megvalósíthassuk nemzetünk igaz és reményteli jövőjét, Szent István király álmát.

Figyeljünk azokra, keressük közös céljaink eléréséhez azokat, akik a Szent Istváni örökségen hűen képviselik hazánk,  nemzetünk érdekeit.

Így reménykedhetünk nemzetünk fennmaradásában újabb ezer esztendőre.

Ehhez a szellemhez és cselekedethez adjon a Gondviselés sok erőt, egészséget, valamennyiünknek boldog családot, és életünk vezetéséhez Szent Istváni kitartást és bölcsességet !

Mátételke, 2011. augusztus 19.

Bényi Józsefné

polgármester