Mátételki Hírek 52. szám

MÁTÉTELKI   HÍREK

Mátételke község Önkormányzatának friss hírei

52. szám

2011. április hó

TESTÜLETI  HÍREK

A  2010. december hó-ban megjelent Hírek óta eltelt időszakban a Testület 3 alkalommal ülésezett,

2011.  január 26.,  február 14.,  és március 21.-i napokon.

Üléseinken a képviselők teljes létszámmal képviseltetik magukat minden alkalommal.

Rövid összefoglaló a Testületi ülések anyagából:

A január 26-i  ülésen a 2011. évi költségvetés I. fordulós tárgyalását bonyolítottuk, ahol a tervezés főbb irányát határoztuk meg, szem előtt tartva a rendkívüli takarékosság elvét. Önkormányzatunk, – hasonlóan a többi önkormányzathoz – anyagilag igen nehéz helyzetben van. Ehhez vezettek a csökkenő állami normatívák, a központilag visszaosztott SZJA csökkenő tendenciája, valamint az a tény, hogy az elmúlt két évben ÖNHIKI pályázati támogatásban nem részesültünk. Eddig sem folytattunk pazarló gazdálkodást, de most igen visszafogott volt már az elmúlt év is.

A takarékosság, és a szűkös anyagi lehetőségek miatt döntött a Testület december hó-ban a kommunális és iparűzési adók megemeléséről.

/ A környező településekhez viszonyítva az adó mértékek a mi településünkön a legalacsonyabbak az emelés után is! /

Takarékossági szempontokat figyelembe véve a testület több irányvonalat határozott meg.

Ezen ülésünk határozata alapján:

–          Köztisztviselők illetménye 10 %-kal csökken,

–          Képviselők, alpolgármester tiszteletdíja egységesen 10.000 Ft összegre csökken,

–          polgármester költségtérítésének összege 5 %-kal történő mérséklése /ezen összegből fedezi a saját gépkocsi, saját telefon használatot, esetleges reprezentációs költségeit/

–          gépkocsi használatok szigorúbb beszabályozása,

–          könyvtár, Idősek Klubja, Házi segítségnyújtás, és egyéb szolgálatok áttekintése,

–          átmeneti jelleggel az 1100 literes hulladéktároló konténerek beszedése a településről

/Egy edényzet szállítási díja 3.846 Ft/alkalom, ebből 8 db van, 1 hónapban 123.072 Ft  a költsége, éves szinten 1.477  e Ft-t jelent, 2011. évi áron.  Ha valakinek nagy szüksége van az edényzetre, kérhet, térítési díj fizetése ellenében.  Az Önkormányzat jelenleg ezt az óriási költséget nem tudja felvállalni./

Az Önkormányzat és az iskola udvarában komposztáló gödröket alakítottunk ki, melybe termeljük bele a lehullott faleveleket, és egyéb komposztálható terméket.

Az MVH pályázathoz támogatás megelőlegezésre felvett hitel kamata is terhelte az Önkormányzatot, mivel a pályázati pénzünk 2011. április 7-én érkezett, az elszámolásunkat követő 1 évre, bonyodalmak és fellebbezések árán.

A kiutalt támogatás összege 939 e Ft –tal kevesebb az eredetileg igényeltnél.

Az energia felhasználás terén keressük a lehetőséget az olcsóbb energia irányában, önkormányzatok közös összefogása által.

A Testület ezen ülésén döntött támogatási kérelmek elbírálásáról, anyagi lehetőségeink alapján nem tudunk külső szervezeteket támogatni.

Ülésünkön beszámoló hangzott el a Tranzit foglalkoztatással kapcsolatban.

A foglalkoztatásban részt vevő 8 fő részére április elején megkezdődött a tanulási szakasz, mely fél év, utána pedig 1 év foglalkoztatás az Önkormányzatoknál. Szakmai gyakorlatot a településen töltik.

A 2010. február 14-i ülésen Testületünk elfogadta a 2011. évi költségvetésünket, a januári ülés irányelvei alapján.

2011. évi költségvetés bevételeit 50.009 ezer forintban, kiadásainkat 63.500 e Ft összeggel fogadtuk el. Bevétel – kiadás egyezőségét 13.491 e Ft hiánnyal tudjuk egyensúlyba állítani. A kimutatott hiányt takarékossággal, ÖNHIKI pályázattal kívánjuk lefedni az év során.

Amennyiben nem sikerül, rövid lejáratú hitel felvételére kényszerülhet az Önkormányzat. A hitel felvétel a Képviselő- Testület hatásköre.

Az év közben keletkezett esetleges többletbevétel a hiány összegét csökkenti.

Bevételeinknél hiányzó tétel, hogy nincs nagy vállalkozás, melynek következtében az iparűzési adó befizetése nem túl nagy volumenű.

Illetmények a törvényi előírások keretein belüliek, az adható juttatások köre leszűkítve minimálisra.

Ezen ülésünkön elfogadtuk a rendeleteket, a tiszteletdíjak, költségtérítések csökkentésére vonatkozóan.

Elfogadásra került Mátételke község Település rendezési terve.

A 2011. március 21-i ülésen a Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény 2010. évi  szakmai beszámolóját, a Bácskai Szociális Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának, Társulási megállapodásának, Szakmai szabályzatának módosítását tárgyalta, és fogadta el a Testület. Szabályozásra kerültek a térítési díjak. Településünkön a házi segítségnyújtó szolgáltatásra vonatkozóan térítési díjat nem állapított meg a testület, mindaddig ellátjuk ingyenesen a szolgáltatást, amíg az állami normatíva lefedi.

Egyéb tájékoztatások:

Beadásra került egy közös pályázat, Tataháza településsel, közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására vonatkozóan. A pályázat nyert, melynek eredményeképpen 1 fő dolgozik hétfő és keddi napon 6 órás munkaidő beosztással településünkön, a közfoglalkoztatásban részt vevők elszámolásainak, és egyéb ügyeinek intézése a feladata.

Pályázat került beadásra az EU Élelmiszersegély pályázati kiírására vonatkozóan, valamint a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati kiírására, melyben hétvégi élelmiszer ellátást lehetett pályázni.

Az EU Élelmiszersegély pályázata az eddigi évek gyakorlatának megfelelően száraz élelmiszerre vonatkozik.

Ezen pályázatoknak önereje nincs, szeretnénk megnyerni, lakosságunk és gyermekeink érdekében.

A könyvtárban az I. negyedévre vonatkozóan 280 e Ft értékben történt könyvrendelés.

A volt Vágóhíd épületével kapcsolatban vállalkozások érdeklődnek, azonban a felújításhoz pályázati pénzek szükségesek.

Az Önkormányzatnál megkezdődtek a közfoglalkoztatások. Sajnos, rajtunk kívül álló okok miatt, központilag a munkavállalókra vonatkozóan rendkívül kedvezőtlen intézkedések következtében jellemző a 4 órás foglalkoztatás. Leosztott kerettel rendelkezünk, 24-39 fő tekintetében 4 órás munkaidővel, 2 hónap időtartammal, valamint 3 fő hosszú foglalkoztatású munkaerő, 6 órás beosztással, december 31-i időtartammal dolgozhat, a Munkaügyi Kirendeltség kiírása szerint.

A bérpótló juttatásban részesülők, valamint ellátásban nem részesülők részére több alkalommal tájékoztatást tartottunk a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének bevonásával, a közfoglalkoztatásra vonatkozóan.

Ennek értelmében, hogy bárki jogosult lehessen a bérpótló juttatás folyósítására 30 napi ledolgozott munkaidővel kell, hogy rendelkezzen, ellenkező esetben az ellátás folyósítása megszűnik.

A Tranzit foglalkoztatásban részt vevő 8 főből 3 fő építőipari betanított munkás, 3 fő betanított karbantartó munkás, 1 fő parkgondozó és 1 fő kertészeti növénytermesztő képzésen vesz részt.

A jelenleg közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók a Hivatal belső kertjét ültetik magokkal, a temető és közterületek fűnyírása történik, valamint parkosítások. Köszönet lakosságunknak, akik vetőmagokat ajánlottak fel.

Kérjük, magáncélú bejegyzésekre ne használják községünk honlapjának Vendégkönyvét!

FALUNAPI  RENDEZVÉNY időpontja módosításra került, az új és végleges időpont

2011. augusztus 6.


LOMTALANÍTÁS   –   2011. május 26.


Az előző évek gyakorlatának megfelelően az ingatlan elé történő kihelyezéssel, kis térfogatú hulladékok zsákban összekötözve, kézzel mozgatható állapotban. Elszállításra kerülnek nagy térfogatú lomok, fém, fa, papír és műanyag hulladékok, zöldhulladékok megfelelően összekötve, hogy szállítható legyen.

Nem kerülnek elszállításra: elemek, akkumulátorok, festékek, ragasztók, növényvédő-szerek, egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, gumiabroncsok és elektronikai hulladékok. 

2011-ben lehetőség nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 750 kg/év veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékot a Vaskúti Regionális Hulladéklerakóra /Vaskút, Külterület 0551 hrsz/ ellenszolgáltatás nélkül saját járművel kiszállíthatnak lakcímigazoló kártya felmutatása ellenében.

Mátételke, 2011-04-11

Bényi Józsefné

polgármester